Takstbladsgodkendelse

14/11/2014 - Jurist Steen Hjelm Sørensen

Tiden for takstbladsgodkendelse nærmer sig. Her skal du især være opmærksom på: 

  • Indeksering
  • Beregning af hovedanlægsbidrag
  • At takstbladet stemmer overens med regulativet

Hvis takstbladet ikke bliver godkendt, så kan vandværket ikke opkræve de beregnede takster. Hos Forsyningsjuristen har vi flere års erfaring med udformning af takstblade. Vi hjælper også gerne dit vandværk med udformning af takstbladet eller kontrol af et allerede udformet takstblad.

Kontakt os her.

Husk at vejledningen om vandværkstakster blev revideret den 12. maj 2014

Her er et indblik i hvordan vandværkstakster bør beregnes og hvilke momenter der bør medtages. 

Den oprindelige vejledning omkring vandværkstakster blev offentliggjort i 1986 og den henvendte sig til kommunalbestyrelsen. Vejledningen skulle bruges ved godkendelse af vandværkstakster og første opdatering af vejledningen kom maj 2014. Ja du læste rigtigt.

Vejledningen blev forkortet, berører fastsættelsen af takster på et mere overordnet niveau, samtidig med at vejledningen nu også omhandler fastsættelse af takster for de vandværker som er omfattet af vandsektorloven.

Tidligere var der meget fokus på metoden for at fastsætte takster for almene vandværker. Selve opbygningen med tilslutningsbidrag til hovedanlæg, forsyningsledninger, stikledningsbidrag og fordelingsnøglen for hvordan forskellige typer af ejendomme kunne fastsættes blev gennemgået i detaljer. Løbende forbrugsafgifter og opbygningen af vandværkernes regnskaber og budgetter blev også omtalt i vejledningen, så det var muligt at beregne de forskellige taksters størrelse.

Siden maj 2014 har vejledningen været mere generel og bygger på at der nu skal afregnes efter målt forbrug. Derudover er mange vandværker nu underlagt en prisloftregulering.

Begrebet overdækning, både for vandværkerne over og under 200.000 m3, blev ligeledes introduceret med opdateringen af vejledningen i maj 2014. Et kendt begreb indenfor vandsektorlovens rammer, men knap så kendt for de mange vandværker der ikke er omfattet af vandsektorloven. 

Det er nu et kriterie om vandværket opsparer for meget i forhold til de planlagte investeringer. Mere et nyt ord, end en nyhed for de private forbrugerejede vandværker, som jo allerede skal sikre at driften og investeringen hviler i sig selv.

Der er ikke så meget nyt omkring de takster der bør være fastsat og hvordan de fastsættes, men nu præciserer vejledningen at taksterne bør følge vandværkets regulativ og at taksten må ikke sættes så lavt at det strider mod det at spare på vandet.

Det kan dog være en stor udfordring at fastsætte en takst der motiverer til at spare på vandet, samtidig med at der ikke må opkræves mere end at vandværksdriften hviler i sig selv.